شهر سازي جديد واصول آن .

شهر سازي جديد واصول آن .

شهر سازي جديد واصول آن .

شهر سازي جديد حركتي در طراحي شهري است كه در اواخر 1980 واوايل 1990 پديد آمده وربع اول قرن حاضر شهرها بخصوص شهرهاي در ايالات متحده به صورت محلاتي فشرده با كاربري همان مختلف بودند كه شروع به تغيير كرده ويك سيستم توسعه جديد به نام توسعه برون شهري قانونمند كه و شامل جايگزيني محلات با تفكيك شديد كاربردها بود به كار گرفته شد به دليل فقدان يك مركز شهري و مقياس پياده (CDS) به منظور به كاربردن مناطق وسيعي از حومه شهر گسترش مي يابد حتي هنگامي كه جمعيت نسبتاً به آهستگي رشد مي كند در نتيجه اين گسترش مصرف سرانه اتومبيل به سرعت افزايش مي يابد وهزينه حمل ونقل بالا مي رود.

شهر سازي جديد پاسخي است به پراكندگي . شهرسازي جديد بازگشت به الگوهاي محلات سنتي براي باز سازي جوامع كاربردي وقابل تحمل را ضروري مي داند .

شهر سازي جديد مهمترين جنبش برنامه ريزي اين قرن و در باره ساختن آينده اي بهتر براي همه ماست . اين يك حركت بين المللي براي اصلاح طراحي محيط ساخته شده ودرباره بالا بردن كيفيت واستاندارد زندگي با خلق مكانهاي بهتر براي زيستن است .

شهر سازي جديد احياي هنر گمشده ساخت فضاي ماست ودراصل دوباره مرتبط سازي محيط ساخته شده به شكل شهرها ، شهركها ، روستاها ،  ومحلهاي كامل است . روشي كه قرنها اجتماعات د راطراف دنيا ساخته مي شده اند .

شهر سازي جديد درگير تمركز و تثبيت كردن شهرها وخلق شهركها و روستاهاي متراكم جديد است .

فایل وورد و 20 صفحه می باشد.